ISTEN HOZTA A HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI PLÉBÁNIÁK HONLAPJÁN!

Domonkos Nővérek

Domonkos nővérek weboldala: http://domonkosnoverek.hu

Domonkos nővérek vezetésével működő közösségek és hittan csoportok: Itt

Aktuális hitbeli témákról domonkos szemszögből: www.labjegyzetek.com

Morálteológiáról: kattanok.weebly.com

Rauscher Alice Dóra nővér: Budapesten születtem. Fizika-kémia szakos tanárként tanítottam a rendbe lépésem előtt. A domonkos rendbe 1992-ben léptem be, 1997-ben tettem örökfogadalmat. 1998-ban megválasztottak a rend általános főnöknőjévé, amely tisztséget 12 évig töltöttem be. 2011 augusztusától vásárhelyi közösségünk házfőnöke vagyok, jelenleg hittant tanítok.Bővebb életrajz: ITT!

Majoros Mária Armella nővér: Hódmezővásárhelyen születtem. A rendbe 1949-ben léptem, de 11 hónap múltán vissza kellett térnem a civil életbe, mert feloszlatták a szerzetesrendeket. Örökfogadalmat titokban 1978-ban tettem. A rendszerváltozás után Szombathelyen, Budakeszin, Kárpátalján szolgáltam, majd 2005-től visszatértünk Vásárhelyre és kineveztek házfőnöknek, amely tisztséget 2011 augusztusáig töltöttem be.Bővebb életrajz: ITT!

Mázás Orsolya Marianna nővér: Budapesten születtem. Veszprémi egyetemen szereztem német-hittan tanári képzettséget. A rendbe 1998-ban léptem. Kőszegen teljesítettem szolgálatot eddig, osztályfőnökként tanítottam az Árpádházi Szent Margit Iskolában. 2011. augusztusától vagyok én is Vásárhelyen, a Bethlen Gábor Gimnáziumban tanítok hittant.Bővebb életrajz: ITT!

Nagy Mária Diána nővér: Kondoroson születtem 1964-ben. Érettségi után a békéscsabai Volánnál dolgoztam adminisztrátorként. A domonkos rendbe 1989-ben léptem be, és 1994-ben tettem örökfogadalmat. 2000-ben a Sapientia Hittudományi főiskolán szereztem hitoktatói képzettséget. Korábban Ungvári házunkban szolgáltam hitoktatóként, kollégiumi nevelőként és cigánypasztorációval is foglalkoztam. 2014. augusztus 1-től Hódmezővásárhelyen foglalkozok hitoktatással.

A Domonkos rendi nővérek hódmezővásárhelyi letelepedésének és tevékenységének első időszaka:

Isten iránti hálatelt szívvel emlékezünk meg arról, hogy Schuster Constantin váczi megyés püspök (1887-1899) a székeskáptalanrabízott 40000 forintnyi alapítványt „azzal a meghagyással, hogy ez összeg kamataiból esetleg még életében, vagy ha ezt neki nem adná meg a Gondviselés, halála után, amikor a püspökségben törvényes jogutódja jónak látja, egy nőnevelő intézettel és internátussal egybekötött polgári leányiskola állítassék fel Hódmezővásárhelyen, melyet a benne elhelyezendő nővérek úgy lefelé bölcsödéig, mint fölfelé a legmagasabb fokú nőnevelésig fejleszteni tartoznak.” 1901-ben Ritt Jánosné Gábris Ágnes úriasszony, ki a nőegyletet vezette, a nőegylet választmányával felkereste gróf Csáky Károly váczi megyés püspököt, hangoztatván a nőnevelés, a vallás-erkölcs oktatásának fontosságát, elérve, hogy a püspök engedélyezte a leánynevelő intézet felállításának előkészítését. Az alapkő letétel 1902.május 28-án történt meg. Az építkezés a boldogult Lengei Józsefné Tóth Borbála ajándékozott 800 négyszögöl telken, valamint az egyház által megvásárolt a Láncz utcáig lenyúló mintegy 400 négyszögöltelken indult meg a helybéli Kruzslicz Péter építész tervei alapján Szabó Mihály és Koncz Pál társvállalkozók kivitelezésében 1902. április havában. A kész épületet 1903. július havában adták át. A megyés püspök megbízásából a zárda kápolnáját Bernátsky Ferenc apátplébános áldotta meg 1903 augusztus 17-én, melynek védőszentje a szeplőtelenül fogantatott Szűz Mária lett.

1903. augusztus 18-án az esti órában érkeztek meg-egyenesen Kőszegről- fejedelemasszony, Herczl Vincentia Mária vezetésével az ide helyezett kedvesnővérek: Rőthy Rajmunda házfőnöknő, Novák Imelda, Twrdy Vincentina és Varga Xavéria. 1903. szeptember 8-án volt a tanévnyitó ünnepély, melyen a fejedelemasszony, a teljes tantestület , a város polgármestere, az egyháztanács és számos vendég vettek részt. 1928-ban a Károlyi grófok által ajándékozott telken, az eddigi épület szomszédságában, újabb kétemeletes épületet építettek fel, az „új zárdát”, az építőmester Kruzslicz Mihály volt, Szabó Sándor építéssz felügyeletével. A helyiek által csak „zárda” néven emlegetett épületegyüttesben elemi, általános, polgári iskola, majd 1941-től gazdasági és háztartási iskola-szaktanfolyam, majd mezőgazdaságiközépiskola működött külön gazdasággal a gyakorlati nevelés szolgálatában. Pár évig kereskedelmi és ipari tanfolyamnak (Ipariskola) adott otthont, volt bennlakó leányoknak kollégium a nőnevelést sokoldalúan segítve. A nővérek kiváló munkáját nem csak a volt diákok szeretetteljes visszaemlékezései bizonyítják, hanem az is, hogy működésük kapcsánjó néhánypapi és szerzetesi hivatás ébredt egynémely fiatal szívében. Ezek közül kiemelkedik a nővérek kápolnájában rendszeresen ministráló, majd a Domonkos rendbe lépő Badalik Bertalan OP, aki később a veszprémi püspöki méltóságra jutott.

1948. június 13-án iskolájukat államosították teljes felszerelésükkel együtt, 1950-ben pedig a rendházat is, a nővéreket pedig szétszórták. /forrás: 2005 évi Hódmezővásárhely Önkormányzata által kiadott könyv: Domonkos rendi szerzetesek Hódmezővásárhelyen/

 

 

 

Módosítás dátuma: 2020. január 26.A honlap az (em) ecclesia segítségével készült.
© (em), 2007-2008.   -   emecclesia.hu